Školská rada

Pracujeme pro školu
divider

Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 168 mj. stanoví:

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Při Základní škole Prace pracuje šestičlenná školská rada. Členové školské rady byli zvoleni zástupci pedagogů, zákonných zástupců žáků a zřizovatele.


Z řad pedagogů:

  • Bc. Katarína Zerzáňová
  • Mgr. Blanka Grajová


Z řad zákonných zástupců žáků:

  • Za ZŠ - Radka Rozkydalová
  • Za MŠ - Marcela Daňková


Za zřizovatele (OU Prace):

  • Mgr. Vladimíra Ferbyová 
  • MUDr. Miroslav Boleslav


Předsedkyní školské rady byla zvolena paní
Mgr. Vladimíra Ferbyová - VFerbyova@seznam.cz